hit counters
مدیر پروژه

واحد فنی آپادانا

طراح سایت

امیرحسین صدرایی

C

مجتمع فنـــی و آموزشی آپـــادانا با تکیه بر ۱۸ سال تجربه موسسان آن، افتخـــار دارد از بدو تاسیس تا کنون بـا توجـــه به نیاز بــازارکار دوره های مهـــارتی اشتغال مجوز job oriented را مستند براستانداردهای بین المللی سازمان آمـوزش فنی و حرفه ای بیش از ۱۲۳۲ نفــر دوره در طی سالهای فعـــالیت، تاییـــدی برتوانمندی های این مرکز است. آپادانا، افتخار دارد که با طــراحی بسته های شغــلی، فصل نوینی را در آموزش مبــتـنی به نیــاز بـازارکـار ایجاد کرده و مسئولانه آن را اجرا نماید.

تکنولوژی های استفاده شده

Wordpress Dashboard
0%
Source Changes
0%
HTML & CSS
0%
Graphic Design
0%