hit counters
مدیر پروژه

دانیال پاتو

طراح سایت

امیرحسین صدرایی

#

زعفران دارای مواد مغذی زیادی است که از بسیاری از بیماری ها جلوگیری میکند. شرکت عمید زعفران دارای یکی از مجهز ترین آزمایشگاههای کنترل کیفیت زعفران در ایران میباشد. آزمایشگاه این شرکت مجهز به تکنولوژی و امکانات مدرن روز بوده و از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع اکرودیته، همکار این مؤسسه نیز معرفی شده است.

تکنولوژی های استفاده شده

Wordpress Dashboard
0%
Source Changes
0%
HTML & CSS
0%
Graphic Design
0%